Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών με τον νόμο 4178/2013

Στον νόμο υπάγονται κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και χρήσεις, που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι τις 28.7.2011 και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδομικής άδειας είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν εμπίπτουν στις παρακάτω περιπτώσεις:

Ποια ακίνητα εξαιρούνται

α. Δεν υπάγονται στον νόμο 4178/2013 κτίρια που βρίσκονται:

 • σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού
 • σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου της παρ. 58 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012
 • εντός παρόδιας στοάς η οποία υπήρχε κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής
 • στο 50% της ζώνης ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών
 • σε δημόσιο κτήμα
 • σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας
 • σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης
 • σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο
 • σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη ή προστατευόμενη περιοχή εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης

β. Δεν υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή κτίριο που είναι αρχαίο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο ή σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο
γ. Δεν υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίσμα, ευρισκόμενο εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού το ανώτατο ύψος του οποίου υπερβαίνει το ύψος της κορυφογραμμής (υδατοκρίτης)

δ. Δεν υπάγονται στον νόμο αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίσμα, ευρισκόμενο εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού, εντός απόστασης 20 μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150KW.

Μεταβιβάσεις

Από 8/8/2013 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης.

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανται στη σύνταξη συμβολαίων, οι υποθηκοφύλακες ή οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που μεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης του-λάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 μέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής.

Στους μηχανικούς ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα που είναι μέλη, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Διαδικασία υπαγωγής

Βήμα 1: Υποβολή Αίτησης

1. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός υπολογίζει το “προσωρινό πρόστιμο” και υποβάλλει ηλεκτρονικά μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2015 την τυποποιημένη αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΤΕΕ

2. Μετά την υποβολή της αίτησης εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα αριθμός πρωτοκόλλου και κωδικοί πληρωμής.

Βήμα 2: Υποβολή Δικαιολογητικών

1. Ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά το σύνολο των δικαιολογητικών και μελετών:

 • Υπεύθυνη Δήλωση με στοιχεία ιδιοκτήτη και αυθαίρετης κατασκευής
 • Τελευταία Δήλωση Ε9
 • Τεχνική έκθεση μηχανικού
 • Άδεια
 • Σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης)
 • Φωτογραφίες
 • Έγγραφα φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής και αεροφωτογραφίες από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης.
 • Δελτίο δομικής τρωτότητας σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας ή μελέτη στατικής επάρκειας για κτίρια κοινωφελούς χρήσης.
 • Τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα γειώσεων και λοιπών ηλ/μηχκων εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τις κατοικίες.
 • Παράβολο το οποίο δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο

α) 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή μέχρι 50 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ.,

β) 1.000 ευρώ για κτίριο άνω των 50 τ.μ. και μέχρι 100 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και
μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ.,

γ) 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ., 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ., 8.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.

δ) 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 5.000 τ.μ.

Το ως άνω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

2. Ελέγχεται από το σύστημα η πληρότητα του φακέλου. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και την εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας.

Καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου – προθεσμίες

1.Ως ημερομηνία υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του σχετικού παραβόλου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*